Research Committee

Research Committee

Committee: College Research Committee (CRC)

Chairman: Dr. Samadhan B. Dahikar

Members:

  • Dr. Sarita A. Bhutada
  • Dr. Mukta B.Shinde
  • Mr. Devendra Kote
  • Mr. Phopase Ganesh
  • Mr. Mukul Barwant
  • Mr. Yogesh A Gadhave
  • Dr. Yogita R. Channe